اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی
آگهی مزایده

باسمه تعالی
آگهی مزایده عمومی فروش املاک و مستغلات
اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی در نظردارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir با شماره مزایده 2099000036000002 به صورت الکترو نیکی به فروش برساند:
ردیف
شماره فرعی
شماره اصلی
بخش ثبتی
نوع ملک
مساحت
(مترمربع)
قیمت پایه کارشناسی(ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مزایده
نشانی محل ملک
1
61
32
13
باغ
2408
1/083/600/000
54/180/000
تفرش-قریه ثمردشت
2
429
4427
6
زمین
358/18
39/500/000/000
1/975/000/000
دلیجان- خیابان جانبازان-کوچه شهیدان-نبش کوچه تختی
برنامه زمانی مزایده:
تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه : ساعت 8 مورخ 14 / 12 / 1399 لغایت ساعت 19 مورخ 1399/12/24
مهلت دریافت اسناد مزایده: لغایت سـاعت 19 مورخ 12/14/ 1399
مهلت بازدید از ملک: از ساعت 8 تاریخ 14 / 12 / 1399 لغایت ساعت 13 تاریخ 24 / 12 / 1399
روش پرداخت تضمین: فیش بانکی یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی طبق کاربرگ نمونه پیوست اسناد مزایده
مهلت ارسال پیشنهاد: ازساعت 8:30 مورخ 14 / 12 / 1399 لغایت ساعت 19مورخ 24 / 12 / 1399
تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت9مورخ25/ 12/ 1399
تاریخ اعلام به برنده مزایده: ساعت 10تاریخ 25 / 12 / 1399
مکان بازگشایی و اعلام نتیجه: اراک – خیابان شهید شیرودی- کوچه کندی- سالن جلسات(طبقه پنجم)اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی
رعایت موارد ذیل برای مزایده گران الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد و کلیه مراحل مربوط به فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده(در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، اطلاع از نحوه برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد. کلیه اطلاعات املاک شامل مشخصات و شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
2- علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) یا مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه با شماره تلفن41934-021 تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش ثبت نام/پروفایل مزایده گر موجود است.
3 - پیشنهاد دهندگان نباید مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی (مصوب سال 1337) باشند.
4- باغ با وضعیت موجود به فروش می رسد و بازدید از ملک الزامی بوده و کلیه هزینه ها و کسورات قانونی ازجمله عوارض و مالیاتهای مترتب بر مزایده و نقل و انتقال ، حق الزحمه کارشناس ، هزینه تغییر کاربری ،هزینه های ثبتی بدون حق مطالبه از فروشنده بر عهده خریدار می باشد.روش پرداخت وجه مزایده کاملا نقدی و بدون اقساط می باشد.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 8 الی 13 روزهای غیر تعطیل با شماره های 33430183-086 و 33430165-086 تماس بگیرند.


تاریخ خبر: 1399/12/13
کلمات کلیدی: