آخرین فرمول محاسبه مالیات عملکرد سال 98 اشخاص حقیقی
مدیر کلمدیرکل امور مالیاتی فارس از ابلاغ تبصره ماده 100قانون مالیات های مستقیم و نحوه اجرای دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد اشخاص حقیقی خبرداد و گفت که درسالهای قبل تنها گروه سه مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم بود اما امسال در راستای حمایت از مودیان محترم مالیاتی با توجه به شیوع کرونا ، در دستورالعمل تبصره ماده 100 مالیات مقطوع 98 مودیان مالیاتی گروه دوم نیز شامل این تبصره شده اند .
ناصر هاشمی افزود در این دستورالعمل مودیانی که سقف فروش کالا و خدمات آنها در سال 98به میزان 9 میلیاردو 900 میلیون ریال بوده مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم می شوند .
هاشمی نکات مهم و با اهمیت دستورالعمل تبصره ماده 100 (توافق) مالیات سال ???? را به صورت زیر بر شمرد: *حداکثر زمان استفاده و بهره مندی از دستورالعمل پایان مردادماه ???? می باشد .*
* دستورالعمل صرفا برای گروههای دوم و سوم موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که میزان مجموع فروش کالا و خدمات آنها حداکثر تا سی برابر معافیت موضوع ماده 84 و به مبلغ 9.900.000.000 ریال ( *نهصد و نود میلیون تومان* ) می باشد موضوعیت دارد .
لذا مودیان مذکور می توانند تا پایان مرداد 99 از طریق پایگاه اینترنتی (www.tax.gov.ir) فرم تبصره ماده 100 را تکمیل و در سامانه قرار دهند .
* مشاغلی که اولین سال فعالیت آنها عملکرد 98باشد مشمول دستورالعمل نبوده و بایستی اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی تسلیم نمایند .
* خریداران سکه در سال 98 از بانک مرکزی مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند .
* پرداخت مالیات مقطوع با اقساط حداکثر پنج 5 ماهه و به نسبت مساوی است .
* مودیان با فروش کالا و خدمات بیش از 9.900.000.000 ریال در سال 1398 مشمول این دستورالعمل نخواهند بود
مدیر کل امور مالیاتی فارس افزود استفاده از مفاد این دستورالعمل برای مودیان دارای برگ تشخیص قطعی نشده عملکرد 97 با رعایت درصد های تعیین شده مجاز می باشند .
در ضمن شرط استفاده صاحبان مشاغل پزشکی و پیرا پزشکی و داروسازی و دامپزشکی صرفا در صورت اجرای تبصره قانون بودجه ، که نسبت به استفاده از پایانه فروشگاهی ( کارتخوان بانکی) اقدام نموده اند می باشد .
هاشمی در ادامه بیان داشت: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا یا ارائه خدمات ایشان درسال ?? کمتر از ??? میلیون تومان باشد از تکلیف تسلیم اظهارنامه معاف و می توانند مالیات مقطوع را براساس این دستورالعمل پرداخت نمایند .
ناصر هاشمی نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن را بصورت زیر عنوان نمود :
?? صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ?.? میلیون تومان بدون افزایش عملکرد نسبت به سال ??
?? صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ?.? میلیون تومان تا ? میلیون تومان ، ? درصد افزایش نسبت به سال ??
?? صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیش از ? میلیون تومان تا ?? ملیون تومان ، ? درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ??
?? صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیش از ?? میلیون تومان ?? درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ?? .
هاشمی افزود مودیان گروه های فوق می توانند اقدام به تکمیل فرم تبصره ماده 100 نمایند که در این صورت از نگهداری اسناد ومدارک وتسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف خواهند شد .
مدیرکل امور مالیاتی فارس اشخاص حقیقی را به پرداخت مالیات تا31مرداد فراخواند و تصریح کرد که آن دسته از فعالان اقتصادی که اظهارنامه مالیاتی ارائه ننمایند و فرم تبصره ماده 100 را برای مالیات مقطوع پرنکنند، علاوه بر اینکه مشمول هیچگونه تسهیلات و معافیت های مالیاتی نخواهند شد ، طبق قانون مشمول جریمه ی غیر قابل بخشش خواهند شد .
وی اظهارداشت که هرگاه اسناد ومدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا وخدمات مودی درسال 98 بیش از 9 میلیارد و 900 میلیون ریال بوده،مودی مذکور مشمول مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیات مستقیم نبوده وعلاوه برمحاسبه ومطالبه مالیات وفق مقررات ماده ( 97) قانون مالیات های مستقیم مشمول جرائم متعلقه بویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقررقانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از معافیت های قانونی ازجمله معافیت موضوع ماده ( 101) قانون مالیات های مستقیم خواهد شدتاریخ خبر: 1399/05/13
کلمات کلیدی: مکانیزاسیون