جلسه شهرکهای صنعتی شماره 4 با حضور معاون اهواز و ارزش افزوده 96/09/01


تاریخ تصاویر: 1396/09/05
کلمات کلیدی: مالیات خوزستان ارزش افزوده اهواز شهرک های صنعتی صنعت