در بازدید یوسف نژاد (نماینده مرم شریف ساری و میاندرود )از اداره کل امور مالیاتی مازندران مطرح شد:
عدالت مالیاتی در گرو شفافیت مالی و درآمدی مودیان محترم میباشد

به گزارش روابط عمومی :با عنایت به موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 95 طی خرداد ماه جاری و تیر ماه آتی، یوسف نژاد نماینده مردم شریف ساری و میاندرود از اداره کل امور مالیاتی و نحوه ی ارائه خدمات و تسهیلات به مودیان محترم بازدید بعمل آورد. نماینده مردم ساری در معیت مدیر کل امور مالیاتی استان از بخش های مختلف بازدید بعمل آورد و ضمن استماع گزارشی مبسوط از روند اجرائی اخذ اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی و وصول مالیات مربوطه در مصاحبه با واحد خبر روابط عمومی امور مالیاتی استان به مراتب ذیل اشاره نموده و اظهار داشت :در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی ، مالیات یکی از درآمدهای پاک بوده و دولت را در دور ی از اقتصاد متکی به نفت یاری خواهد رساند.وی شفافیت مالی و درآمدی را شرط گذار از تشخیص سنتی مالیات به تشخیص سیستمی برمبنای مستندات با اجرای طرح جامع مالیاتی دانست واضافه نمود: اشراف و اطلاع کافی مردم و مودیان از قانون مالیاتها و انجام بموقع تکالیف قانونی مانند تسلیم بموقع اظهارنامه مالیاتی اعم از مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده ، آنها را از تسهیلات و تخفیفات قانونی بهره مند خواهد کرد. یوسف نژاد شناسائی منابع جدید ، گذار از سیستم سنتی به پیشرفته ، شفاف سازی فعالیتهای مالی و درآمدی ، اعتماد به مودیان که سازمان امور مالیاتی کشور در پی پایه ریزی آنست و همچنین اصلاح زیر ساختها و اطلاع مردم از قانون را شرط اخذ عادلانه مالیات دانست که در مجموع از فرار مالیاتی جلوگیری مینماید. ایشان طی اطلاع از تسهیم و پرداخت بیش از 251 میلیارد تومان عوارض حاصله از مالیات بر ارزش افزوده سال95در بین شهرداریها و دهیاری های استان مازندران شفاف سازی نحوه اخذ مالیات و چگونگی هزینه آنرا حق مردم دانست و گفت :مردم استان بویژه شهروندان محترم ساری و حومه باید بدانند که بخش مهمی از بودجه استان با زحمات کارکنان توسط اداره کل امور مالیاتی استان تامین میشود و بخش عمده ای از هزینه عمران و آبادانی شهرها و روستاها نیز از طریق همین مالیاتی که آنها پرداخت میکنند تامین میشود در همین راستا مودیان مالیاتی استان مازندران با انجام بموقع تکالیف قانونی و پرداخت مالیات خود سهم بسزائی در آبادانی استان خواهند داشت . نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن اشاره به اینکه برای اولین بار در سال 95درآمد مالیاتی از درآمد نفت پیشی گرفته است گفت: مالیات بعنوان تامین کننده ی بودجه دولت همانند سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جایگاه واقعی خود را در کشور واقتصاد ایران شناخته است و سبقت گرفتن درآمد مالیاتی از درآمد نفت همان اقتصاد مقاومتی ست و دست دولت را در تولید واشتغال باز خواهد گذاشت. وی در خاتمه ضمن آرزوی توفیق برای مجموعه ی شاغل در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران کار تبلیغی و ترویجی مقایسه ی مالیات پرداختی با خدمات ارائه شده ی دولت به مردم و جامعه ، وصول بیش از 100هزار میلیارد تومان مالیات از منابع مختلف مالیاتی طی سال96 در کشور و بویژه بیش از 1400 میلیارد تومان در استان را کاری بس دشوار و شاق دانست و امیدوار شد ضمن اینکه عدم شفافیت موجود در بازار با توجه به سیستم سنتی اخذ مالیات موجب دوری از عدالت مالیاتی بوده است ، نصب صندوق های مکانیزه و pos و پیاده سازی کامل طرح جامع مالیاتی در آینده ای نزدیک شفافیت لازم را ایجاد کرده و عدالت مالیاتی را در جامعه بگستراند.


تاریخ خبر: 1396/03/29
کلمات کلیدی: مازندران  اقتصاد مقاومتی نماینده مجلس