مودیان بدانند

مالیات بر ارزش افزودهمالیات های مستقیمدستاوردهای تحقق یافته طرح جامع مالیاتی
بخش اول- معرفی مالیات بر ارزش افزوده
بخش دوم- روشهای محاسبه
مالیات بر ارزش افزوده

بخش سوم-نحوه محاسبه
مالیات بر ارزش افزوده

بخش چهارم- مشمولین مالیات بر ارزش افزوده
بخش پنجم- معافیت مالیات بر ارزش افزوده
بخش ششم- مالیات بر ارزش افزوده و اصناف
بخش هفتم- تفاوت تشخیص در قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم
مالیات بر ارزش افزوده را بهتر بشناسیم
(دریافت فایل بخشهای فوق به صورت یکجا
***
***
***
***
- ترتیبات اجرایی استقرار نظام یکپارچهاطلاعات مالیاتی برگرفته از تبصره (5)
***
-ترتیبات اجرایی فهرست معاملات
برگرفته از تبصره (3) ماده(169)قانون مالیاتها
***
-هرآنچه باید در خصوص استهلاکات بدانیم
***
-هرآنچه باید در خصوص هزنیه‌های
قابل‌قبول مالیاتی بدانیم

***
- فرآیند وصول مالیات چگونه است؟
***
- حقوق مودیان در نظام مالیاتی ایران
***
- چگونه اختلافاتمان را با سازمان
امور مالیاتی مرتفع نماییم

***
- اهم معافیت‌ها و تسهیلات
در قانون جدید مالیاتی

***
- تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداری
دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری

***
-هرآنچه باید درباره مالیات حق تمبر بدانیم
***
-هرآنچه مودیان مالیات بر ارث
باید بدانند

***
- مودیان مالیات بر درآمد وسایط نقلیه بدانند
***
- نکات اساسی مالیات بر درآمد حقوق
***
-هر آنچه در خصوص مالیات بر درآمد
املاک باید بدانیم

***
- نکات اساسی مالیات بر درآمد
اشخاص حقوقی

***
- نکات اساسی مالیات بر درآمد مشاغل
***
- منشور حقوق مودیان مالیاتی
***
- مودیان مالیاتی از قانون چگونه
استفاده کنند


دستاورد 1: راهنمای استفاده از سامانه مالیات بر مشاغل خودرو
دستاورد2:راهنمای سامانه ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی
دستاورد3: راهنمای سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی
دستاورد چهارم: راهنمای سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
دستاورد پنجم: سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک
دستاورد ششم: راهنمای سامانه پرداخت الکترونیک مالیات
دستاورد هفتم: راهنمای استفاده از سامانه خلاصه پرونده مالیاتی مودیان
دستاورد هشتم: راهنمای ارسال الکترونیکی صورت معاملات مودیان مالیاتی