دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
عدم ابطال بخشنامه شماره200/98/92 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1398/10/30
چاپ مطلب

رای هیات تخصصی دیوان
کلاسه پرونده: 804291 9و 9901666
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 200/98/92 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1398/10/30
تاریخ رأی: چهارشنبه 24 دی 1399
شماره دادنامه: 9909970906011327 -9909970906011328

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/98/92 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1398/10/30به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
- بخشنامه شماره 200/98/92 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 1398/10/30
« به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 1398/9/20 درخصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می شود. »
« رای 25-201 شورای عالی مالیاتی مورخ 1398/09/20به پیوست صفحات 2 و 3 پرونده مطروحه»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- بند اول رای شورای عالی مالیاتی حاوی تناقض می باشد زیرا از سویی بیان نموده است که: " بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط مامورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی باشد..." " و از سوی دیگر ذکر نموده است که : "...بدیهی در مواردی که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مامور مالیاتی مربوطه یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد 247 یا 251 قانون مالیاتی های مستقیم اقدام نمایند."
2- بند دوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی از آنجا که هریک از ماموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی در انجام وظایف محوله را محدود به مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم نموده استمغایر با مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم و ماده 90 قانون خدمات کشوری از جهت مسوولیت کلیه کارمندان دستگاه های اجرایی در انجام وظایف محوله می باشد.
3- بند سوم رای مورد شکایت از شورای عالی مالیاتی که " نمایندگان بند یک و دو و سه را مسوول جبران ضرر و زیان وارده به دولت می داند" فاقد مستند قانونی و مصداق وضع قانون جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2186/ص مورخ 1399/02/17 اعلام نموده است:
1- مطابق بند 1 رأی مورد شکایت شورای عالی مالیاتی، اقدام به اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی حسب مقررات مواد 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیف قانونی مأموران مالیاتی محسوب نمی گردد، بنابراین عدم اعتراض به آرای مذکور، از موارد تخلفات مأموران مالیاتی نخواهد بود.
2- عبارت "مگر اینکه ... مورد اعتراض کتبی قرار گیرد" در ماده 247 قانون یاد شده مبین تکلیف به اعتراض ماموران مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیست. همچنین قانون گذار در ماده 251 این قانون نیز با ذکر اینکه "مودی یا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی... شکایت و نقض رأی و تجدید درخواست کنند." صراحتا اداره امور مالیاتی را مخیر در اعتراض به رأی هیأت اعلام نموده بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی در خصوص اینکه اعتراض به آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، صرفا یک اختیار قانونی محسوب میشود نه تکلیف قانونی، کاملا مطابق با قانون صادر شده است.
3- تکالیف مذکور در مواد 237، 240 قانون مالیات های مستقیم و مصادیق تخلف مأموران مالیاتی در ماده 270 این قانون، نه تنها ارتباط موضوعی با اختیار قانونی مأمور مالیاتی در اعتراض به آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ندارد، بلکه رأی شورای عالی مالیاتی در این خصوص نیز به هیچ وجه مقررات مواد 237 ،240 ،250 و 270 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز ماده 1301 قانون مدنی را نقض ننموده است.
4- ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه بوده و بند 2 صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسئولیت هر یک از ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در انجام وظایف محوله یا همان وظایف اختصاصی مربوط به آنها می باشد و واضح است که اعلام مقررات اجرایی وظایف اختصاصی ماموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی مغایرتی با اعمال ماده 90 قانون مورد اشاره ندارد.
5- بند 3 صورتجلسه مورد شکایت در ارتباط با مسئولیت مدنی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و اعلام نموده است در صورتی که آراء هیات های حل اختلاف باعث ورود ضرر و زیان به دولت شود، اعضای هیات بر اساس رای مراجع قانونی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. این بند از رای شورا در ارتباط با مسولیت مدنی اعضا بوده که باید در مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس پاراگراف دوم از بند 2 ماده 270 قانون مالیات های مستقیم دعوای جبران ضرر و زیان در مراجع دادگستری اقامه خواهد شد و در مورد قضات اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی بر اساس ماده 269 قانون مالیات های مستقیم رفتار خواهد شد.
6- به استناد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود. بنابراین بند (3) رأی شورای عالی مالیاتی نیز مبنی بر این که در صورتی که رأی هیأت یاد شده خلاف موازین و مقررات قانونی باشد، مسئولیت آن متوجه نمایندگان بندهای (1) ،(2) و (3) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد; کاملا در راستای مدلول ماده 248 این قانون هم چنین ماده 1301 قانون مدنی (که مورد استناد شاکی قرار گرفته) می باشد.
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، نظر به این که بخشنامه شماره 200/98/92 مورخ 1398/10/30سازمان امور مالیاتی کشور جهت ابلاغ رای شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده (255) قانون مالیات های مستقیم صادر و رای یاد شده نیز در راستای ترتیبات اجرایی مواد (219، 247 و 251) قانون مالیات های مستقیم صادر گردیده است، لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاستارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری

تاریخ خبر: 1399/11/06
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی