تاریخچه، چشم انداز، ماموریت
چاپ مطلب

تاریخچه
در اجرای ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد ، سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1381 به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید .با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات ، وظایف ، نیروی انسانی ، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید
اولین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقای عیسی شهسوار خجسته بود که تا سال 1383 این مسئولیت را به عهده داشت .پس از ایشان آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه از سال 1383 تا 1384 وآقای علی اکبر عرب مازار از سال 1384 تا 1388 و آقای علی عسکری از سال 1388 تا 1394 و از آذرماه 1394 آقای سید کامل تقوی نژاد ریاست سازمان را بر عهده داشته اند. از پایان بهمن ماه 1397 تا اواسط خردادماه 1398 نیز آقای محمد قاسم پناهی سرپرستی سازمان امور مالیاتی را بر عهده داشته اند.
چشم‌انداز و مأموریت
چشم انداز و ماموریت سازمان وفق رئوس برنامه راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور و نقشه راه طراحی نظام مالیاتی هوشمند، مصوب جلسه مورخ 2/4/1399 شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل می‌باشد;
چشم‌انداز : سازمان امور مالیاتی کشور، سازمانی است هوشمند، قانون‌مدار، مقتدر و مورد اطمینان ذینفعان،
مأموریت: مأموریت ما وصول کارا و عادلانه درآمدهای مالیاتی کشور وفق قوانین و مقررات از طریق طراحی و استقرار نظام مالیاتی هوشمند و ارتقاء تمکین داوطلبانه مودیان است.
شرح وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور
• ‌فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر‌مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارآیی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات.
• تصدی تکالیف مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه و احکام مالیاتی سایر قوانین موضوعه.
• اجرای تمام مراحل مربوط به شناسایی مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات، حل‌اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا ازطریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.
• تدوین یک نظام مالیاتی هوشمند، یکپارچه، آگاه و دارای دسترسی کامل به داده های با کیفیت (صحیح، به هنگام و در دسترس و قابل اعتماد) از تمام کنش های اقتصادی و سوابق رفتاری مودیان و متکی به دانش روز و برخوردار از مجموعه ای از سامانه های تحلیلی، تصمیم ساز و تصمیم گیر به همراه پایگاه دانش قواعد با حداقل دخالت انسانی و مبتنی بر مدیریت ریسک و برخوردار از سرمایه انسانی متخصص و متعهد و با انگیزه که با حداکثرسازی تکریم، رضایت و تمکین داوطلبانه مودیان و همچنین رضایت کارکنان، نسبت به تأمین کافی و پایدار درآمدهای مالیاتی بودجه عمومی کشور، ارتقاء عدالت اجتماعی، اعتماد عمومی و فرهنگ مالیاتی.
• تحقق "سیستم مالیات الکترونیک" مبتنی بر فرآیندهای مطالعاتی هوشنمدسازی، تدوین مقررات و دستورالعمل ها، تنظیم برنامه‌ها و نرم افزارهای هوشمند و اجرای عملیات مبتنی بر رویکردهای تدوین شده.
• مطالعه، پژوهش، بررسی و شناخت موانع ایجاد نظام مالیاتی هوشمند و برنامه ریزی جهت رفع آنها.
• اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تمامی امور راجع به اجرای مقررات مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده ، قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و احکام مالیاتی سایر قوانین موضوعه.
• اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.
• تنظیم سیاست های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و نظارت برحسن اجرای برنامه های مصوب ;
• اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل ‌های لازم و طراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات ;
• اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز درخصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرای آنها ;
• طراحی، تدوین و اجرای پروژه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مودیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی های موثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی;
• مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع قانونی ذیربط ;
• مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور ;
• مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی ;
• گردآوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی ;
• انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تامین نیروی انسانی مورد نیاز ;
• طراحی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازهای تعیین شده ;
• طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیرمکانیزه و استفاده از روش های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی;
• برنامه‌ریزی و تهیه طرح های لازم برای افزایش بهره وری و کیفیت فعالیت های مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مودیان در پرداخت مالیات;
• انجام مطالعات و بررسی های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها ;
• آموزش و ارائه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط ، انحام وظایف قانونی و پرداخت مالیات ;
• نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار ماموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط;
• اظهارنظر در خصوص پیش نویس طرح ها، لوایح و تصویب نامه های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذیربط ;
• مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی ، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی ;
• انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیراموراقتصادی و دارایی و سایرمراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور ;
• همکاری با موسسات داخلی و بین المللی در جهت تحقق ماموریت ها در چهارچوب مقررات موضوعه ;
• برنامه ریزی به منظور برقررای روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای ماموران مالیاتی ;
• تهیه آیین نامه های مورد نیاز پیش بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح ;
• برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر اموراقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه ;
• تهیه ،تدوین و پیشنهاد بخشنامه ها و دستور العمل های لازم درراستای اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و اجرای دستور العمل ها و بخشنامه های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی.
• سیاستگذاری و برنامه ریزی بمنظور پیشگیری و مبارزه با فرار مالیاتی.
• انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان ;

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی