فرهنگ مالیاتی
چاپ مطلب

مالیات ابزار نیرومندی است که تحولات اساسی در ابعاد مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی کشورها بوجود می‌آورد. بدون شک درآمدهای مالیاتی مطمئن‌ترین نوع درآمد برای دولت محسوب می‌شود. در واقع وصول مالیـات از طـرف دولـت و پرداخـت آن از سـوی مـردم یـک همیـاری و همکاری متقابل بوده و هدف از آن تأمین هزینه‌های عمومی و نیازهای اجتماعی است. پیشرفت اقتصادی کشورها وابستگی زیادی به درآمدهای مالیاتی آنها دارد و برای رسیدن به این مهم باید در جامعه فرهنگ مالیاتی نهادینه شود. اصطلاح فرهنگ به معنی جامعه شناختی و مردم شـناختی آن، نخسـتین بـار توسـط مـردم شـناس انگلیسی ادوارد بارنت تیلور در سال 1871 در کتابی با عنـوان فرهنـگ ابتـدایی بکـار رفـت. وی در تعریف فرهنگ می‌گوید: «فرهنگ مجموعه پیچیده‌ای است که در برگیرنده دانستنی‌ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین، عادات و هرگونه توانایی‌های دیگری است که انسان بـه عنـوان عضوی از جامعه بدست می‌آورد». میخائیل کامدسوس (1997) اعتقاد دارد که با افزایش میل به پرداخت مالیات، شفاف سازی قوانین مالیاتی و آموزش این قوانین می‌توان به بهبود فرهنگ مالیاتی پرداخت و در این بین اخلاق و بررسی رشد اخلاقی مودیان، عاملی کلیدی می‌باشد.
دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند مالیات‌ها را به اندازه دلخواه جمع آوری کنند که شهروندان مایل به پرداخت آن باشند، هر چند افزایش تمایل به پرداخت مالیات نیاز به یک برنامه بلندمدت افزایش در رشد اخلاقی مودیان و بهبود فرهنگ مالیاتی دارد. فرهنگ مالیاتی در هر کشوری تا حد زیادی متأثر از فرهنگ عمومی و ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و عوامل اخلاقی افراد است. پرداخت مالیات در کشورهای توسعه یافته بر خلاف کشورهای در حال توسعه بیشتر است; به عبارت دیگر در کشورهای در حال توسعه انگیزه‌های بیشتری برای فرار مالیاتی نسبت به پرداخت آن وجود دارد. این تفاوت‌ها وابسته به هنجارهای اجتماعی و عدم پایبندی به مباحث اخلاقی در پرداخت مالیات می‌باشد. اگر فرار مالیاتی در یک کشور غالب شود، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که هنجار اجتماعی پرداخت مالیاتی از بین رفته است. مالیات یکی از بهترین و توانمندترین ابزار اقتصادی با کارکردهـای گونـاگون اسـت کـه باعـث تنظیم اقتصاد جامعه می‌شود. دستیابی به اهدافی نظیر فرهنگ مطلوب مالیاتی نیاز بـه زیـر ساخت‌های رشد اخلاقی مودیان مبنی بر پذیرش مالیات و اعتقاد به پرداخـت صـادقانه آن دارد. باید پذیرفت وصول مالیات اثرات زیادی بر ثبات اقتصادی، تخصیص منـابع و توزیـع درآمد دارد. امروزه تمامی متفکران، اندیشمندان و صاحب نظران اقتـصادی، تنهـا راه حل مطمئن تأمین درآمدهای دولت را مالیات می‌دانند. واژه فرهنگ مالیاتی به ندرت در ادبیات اقتصاد یافـت می‌شود; درواقع فرهنـگ مالیاتی مفهومی بیش از فرهنگ اخذ مالیات و فرهنگ پرداخت مالیـات را در بـر می‌گیرد. عواملی از قبیل طرز تلقی افراد، بینش و نگرش، برداشت‌ها، آرمان‌ها، ارزش‌های اجتماعی، میزان تحصیلات و آگاهی در شکل گیری فرهنگ مالیاتی موثرند. درحقیقت عواملی مانند بی سوادی، فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیـات، تـأثیرات سیاسـی و... در میزان درآمدهای مالیاتی کـشورها نقش دارند. هرچه جامعه دارای فرهنگ مالیاتی غنی‌تری باشد، وصول مالیات توسط سازمان امور مالیاتی با موفقیت و سهولت بیشتری همراه است و مودیان مالیاتی نیز با رغبت و احساس مسئولیت بیشتری اقدام به انجام وظایف قانونی خود می‌کنند.


تاریخ یادداشت: 1397/12/05
کلمات کلیدی: فرهنگ مالیاتی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی