قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 169
چاپ مطلب

ماده169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد(2%) مبلغ مورد معامله‌ می­شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می­شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد( 1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

تبصره2- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

معادل ده­ درصد(10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده­اند مشروط به رعایت آیین­نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد(2%) فروش می‌باشد.

نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین­نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره3- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره4- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام می‌شود.

تبصره5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط(آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

کلیه دستگاههای اجرائی موضوع بند (ب) ماده(1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.

تعیین موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(1) بند(ب) ماده(3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

تبصره6 - جرائمی که مودیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده(169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود.(1)


1. به موجب بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره­های آن جایگزین ماده (169) قانون و تبصره آن شد.
"ماده 169 - ‌سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و‌صورت حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از‌روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که ‌مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی‌اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد(20%) منبع مربوط می‌باشد.
تبصره - در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول ‌بی‌اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود."

 

 


 [1395/03/18][200/3949/46378] آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم
 [1395/10/29][203829] ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394
 [1396/04/24][46906/ت53401هـ] آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
 [1399/02/20][19487] اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1394/04/31)
 [1400/07/14][73974/ت 58792هـ] آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 [1374/05/07][30/4/4583/25064] *عدم استفاده فرم فاکتور عملکرد 72 موجب رد دفاتر نمیشود
 [1375/02/25][30/4/1753/7378] *صورتحساب فروش کامپیوتری
 [1375/10/20][49278] *در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خرید و فروش
 [1376/10/18][31/116013/44714] نکاتی درخصوص ارائه صورت معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1377/02/26][30/4/1671/7032] *در مورد اعمال ضریب عمده فروشی و خرده فروشی
 [1380/03/30][10085] دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 [1381/01/25][31/1760] هزینه صدور کارت اقتصادی دریافت نشود
 [1381/04/30][31/16369] در مورد تخلفات کد اقتصادی از ابتدا 81 وقبل از آن
 [1381/10/07][56502] ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادی وسایر بخشنامه های ذیربط
 [1382/04/02][16049] واحدهای نظارت وپیگیری اطلاعیه های واصله را سریعابه ممیز کلی تسللیم نمایند
 [1383/04/17][231/1233/1566/6164] اعلام فهرست معاملات بیش از 50میلیون ریال توسط واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی
 [1383/12/10][211/4904/21434] تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور و اخذ مالیات مربوطه از مودیان واقعی
 [1391/06/28][200/13007] اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
 [1391/09/25][200/18792] تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391
 [1392/01/31][200/1042] تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 1391
 [1392/04/09][230/8957] در خصوص پذیرش اسناد خرید یا هزینه های که شماره اقتصادی درج نشده باشد
 [1392/06/16][200/10704] اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
 [1392/12/27][200/23997/ص] موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 [1392/12/28][200/24249/ص] رفع ابهام در خصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات
 [1393/02/27][200/93/23] نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار در راستای دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/06/30][200/93/71] اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم
 [1393/08/03][200/93/86] رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه­های فروشگاهی) گردیده­اند.
 [1393/10/08][230/93/115] اطلاع رسانی و پالایش اطلاعات موجود در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/12/12][200/93/140] ابلاغ ماده 25 تصویب نامه شماره 123218 مورخ 17/10/1393 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
 [1394/03/03][200/94/22] اعمال معافیت درصورت احراز نصب صندوق مکانیزه فروش در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی
 [1394/03/17][200/94/32] تعیین آخرین مهلت ثبت نام برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
 [1394/04/10][200/94/40] موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائی ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم
 [1394/04/24][200/94/45] ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
 [1394/09/10][200/94/90] جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/10/16][200/94/97] بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 و نحوه اعتراض به برگ مطالبه جرایم مذکور برای طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی
 [1395/01/31][200/95/08] تعیین مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل زمستان سال 1394 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طریق الکترونیکی تا تاریخ 15-02-1395
 [1395/03/31][200/95/22] آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم
 [1395/11/02][230/41997/د] ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1395
 [1395/11/13][200/95/86] اصلاح قسمت اخیر آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاییز سال 1395
 [1396/01/20][230/95/1] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 درخصوص ابطال بند(3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380
 [1396/02/24][200/96/30] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1396 موضوع ماده (14) آئین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/03/31
 [1396/05/07][200/96/65] نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه­های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/11/1380
 [1396/06/25][200/9730] ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برابطال اطلاق دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/01/1390 و بخشنامه­ های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی
 [1396/07/12][200/96/102] ابلاغ آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه ماده (15) آئین نامه مذکور
 [1396/08/20][200/96/116] اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
 [1396/08/23][200/96/117] تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز 1396 تبصره (3) ماده ( 10) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 169 ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
 [1396/09/07][200/96/123] نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380(عملکرد 1391 لعایت 1394)
 [1396/09/12][260/5656/د] نصب سامانه صندوق فروش
 [1396/12/26][200/96/170] تسری مفاد بخشنامه 123/96/200 مورخ 07/09/1396 درخصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1395 و بعد از آن
 [1397/02/22][244/6268/د] نحوه ارائه صورتحساب
 [1397/03/06][200/97/32/ص] در خصوص صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل کاری
 [1397/03/12][200/97/38/ص] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1397 موضوع ماده (14) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394
 [1397/08/19][200/97/118/ص] رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی
 [1397/12/15][230/68556/د] عدم شمول جریمه 169 یرای اطلاعات ارسالی در قالب های تجمیعی تعیین شده وفق آئیین نامه مربوط
 [1397/12/28][200/97/176] تعیین تکلیف نمایندگی های بیمه در اجرای بخشنامه شماره 200/93/71 مورخ 1393/06/30
 [1398/02/04][200/98/8] ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
 [1398/02/08][230/4649/د] موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات سال 1392 لغایت 1396 توسط ادارات اطلاعات و خدمات
 [1398/02/30][230/10359/د] زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال 1392 توسط ادارات اطلاعات و خدمات
 [1398/03/27][230/98/27] ارسال مصوبه شماره 25071/ت 54991 ه مورخ 1398/03/01 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
 [1398/04/03][200/98/29] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1398
 [1398/05/08][200/98/41] بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم و مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی
 [1398/06/30][200/98/59] ارسال تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران
 [1398/07/01][268/31092/د] ارسال فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش
 [1398/08/13][230/39437/د] مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به تعطیلی روز 15/8/98
 [1398/11/08][210/57373/د] انجام تمهیدات لازم به منظور بکارگیری و ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی )
 [1398/11/12][210/57939/د] انجام هماهنگی و تمهیدات لازم به منظور بکارگیری و ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی ) حرف و فعالین حوزه درمان توسط ادارات کل
 [1398/12/28][230/67648/د] بررسی وضعیت گزارش وضعیت رکوردهای گردش و مانده حساب بانکی و گزارش بررسی وضعیت جمع گردش بدهکار/بستانکار حساب بانکی اشخاص حقیقی/حقوقی از طریق سامانه گزارشات مدیریتی
 [1399/01/10][210/99/3] ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08
 [1399/01/19][210/99/8] مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 [1399/02/22][200/99/19] ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 1394/04/31)
 [1399/02/31][210/99/25] صورتحساب های نوع سوم (الکترونیکی) که از طریق سامانه ثبت برخط معاملات ثبت و صادر می شوند
 [1399/04/07][210/99/32] ابلاغ دادنامه شماره 262 و 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 به زمان تصویب مصوبه
 [1399/06/15][200/99/53] اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی
 [1399/06/29][235/28162/د] نحوه برخورد با رکوردهای اطلاعات خرید اشخاص موضوع ماده (2)
 [1399/07/27][230/33370/د] عدم انجام مکاتبه مستقیم با دستگاههای اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه های مذکور در اجرای ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه می نمایند
 [1399/07/29][230/33899/د] ضرورت اطلاع رسانی حذف مرحله 45 ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی 411 حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
 [1399/08/17][230/36292/د] مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم مربوط به فصل تابستان سال 1399
 [1399/10/22][200/99/74] قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم
 [1400/02/29][200/1400/13] عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی
 [1400/03/23][200/1400/21] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های 1399 و 1400
 [1400/05/19][200/1400/38] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 31/04/1394)
 [1400/07/11][200/1400/52] ابطال بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ 1399/01/19و لغو بخشنامه 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر و 169
 [1400/09/27][200/10647/ص] ارسال دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400/08/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز الف بند 5 بخشنامه شماره 200/474 مورخ 1392/01/21

 [1396/04/24][46906/ت53401هـ] آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم
 [1396/06/21][75757/ت 54655 هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 46906/ت 53401 هـ مورخ 1396/02/24
 [1397/07/08][88923/ت 55707هـ] تصویبنامه هیات وزیران در خصوص ضرورت دریافت داده ها و اطلاعات مالیات از سازمان امور مالیاتی کشور
 [1397/12/18][170070/ت 55754هـ] اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 46906/ت53401هـ مورخ 1396/04/24
 [1398/03/01][25071/ت 54991هـ] حکم مالیاتی آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا
 [1398/04/01][37229/ت 55839 هـ] مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط
 [1399/11/15][131849/ت57955هـ] تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی کشور در مورد در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم به گمرک جمهوری اسلامی
 [1399/11/15][131842/ت57806هـ] تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم در اختیار معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
 [1400/01/24][6315/ت58572هـ] تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند

 [1380/03/30][10085] دستورالعمل ارشادی در خصوص نحوه تشخیص اعطای تخفیف و رد ننمودن دفاتر مودیان به مامورین تشخیص و ممیز کل و هیأتهای حل اختلاف
 [1386/12/25][230/113799] دستورالعمل اجرایی صندوق مکانیزه فروش
 [1387/04/22][37159] استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN)
 [1387/06/26][61705] اطلاعیه در مورد اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیتهای متسقیم
 [1387/10/25][231/13304/109021] تشکیل پرونده برای صاحبان مشاغل
 [1388/02/30][230/22144] الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبیرخانه های امور مالیاتی
 [1388/10/22][69938] اجرای سیستم مالیات بر درآمد حقوق
 [1389/04/06][230/10512/ص] دستـورالعـمل اعـاده گـواهیـنامه های ثبت نام پرونده های اشخاص حقوقی منحله
 [1390/10/27][200/24468/ص] دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 [1390/11/25][230/43768/د] درج کد ملی، کد پستی و شماره اقتصادی در قبوض پرداخت مالیات
 [1391/06/15][200/12001] تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) موضوع ماده 169 مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ 1391/07/30
 [1391/12/23][26083] ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی
 [1392/03/07][200/3954] اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
 [1392/04/22][200/7151] تعیین حد نصاب مبلغ معاملات کوچک سال 1392 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان مردادماه سالجاری
 [1392/08/29][15335] مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال1392
 [1393/02/07][200/93/501] نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی وکلای دادگستری
 [1393/02/14][200/93/502] تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391 و 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/02/27][200/93/503] مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی
 [1393/03/26][200/93/509] اعلام حدنصاب معاملات کوچک سال 1393
 [1393/04/09][200/93/513] تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی کلیه فصول سال های 1391و 1392و فصل بهار سال 1393موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/04/14][200/93/517] الحاق بند 6-5 دستورالعمل های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و 3954/200 مورخ 07/03/1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 [1393/10/21][200/93/537] چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی
 [1393/11/07][200/93/538] الحاق بند(7-5) به دستورالعمل­های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و 3954/200 مورخ 07/03/1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/03/05][200/94/504] اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394
 [1395/01/22][200/95/501] دستورالعمل دریافت، پالایش، ویرایش، کدگذاری و الصاق اطلاعیه ها به پرونده­های مالیاتی
 [1396/02/18][200/96/504] نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج
 [1396/05/11][200/96/513] اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار 1396
 [1396/06/05][230/96/514] دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­های 1391 لغایت 1395
 [1396/07/22][200/96/517] نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه­های استخراج اطلاعات مالیاتی
 [1396/08/20][200/96/519] نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره(3)ماده (77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
 [1397/08/02][230/97/14] دستورالعمل زمانبندی کدگذاری، اصلاح و برداشت اطلاعات عملکرد سال­­های 1392 لغایت 1396
 [1398/04/18][200/98/512] اصلاح بند (2-6) دستورالعمل شماره 200/95/501 مورخ 1395/01/22 درخصوص نحوه استخراج اطلاعات فاقد بار مالیاتی
 [1399/02/13][230/99/504] تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 1398 و بهار 1399
 [1399/03/07][200/99/508] نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی پرونده­های مالیاتی عملکرد سال 1398 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 1397/05/27 می­باشد
 [1399/06/29][230/28009/د] دستورالعمل حذف اطلاعات فاقد بار مالیاتی از مانده برداشت نشده رکوردهای اطلاعاتی ادارات کل امور مالیاتی
 [1399/06/30][200/99/516] رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال1393 موجود درمخزن اطلاعات ادارات کل
 [1399/07/02][200/99/517] لزوم بررسی دقیق صورتحساب­های صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه­های موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 و ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31
 [1400/01/23][200/2694/د] بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
 [1400/02/21][200/1400/506] تعیین اداره امور مالیاتی ­ذی­صلاح درچارچوب بند (4) ماده (42)و ماده (45) آیین­ نامه ­اجرایی­ موضوع­ ماده (219)قانون­ مالیات­های­ مستقیم و حکم جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 [1394/03/04][205/206/207/208] ابطال دامنه کاربرد و اصلاح بند (1-5) دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200/ص مورخ 27-10-1390 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
 [1396/04/27][379] ابطال عبارت « هر نوع فعالیت اقتصادی» در تعریف دامنه کاربرد و تعریف اشخاص حقیقی در دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 2- ابطال تکلیف دفاتر اسناد رسمی به ارسال آمار موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مندرج در بخشنامه شماره 2983/231/ص-28/2/1392 و بند 10 بخشنامه شماره 23997/200-27/12/1392
 [1398/08/28][2461-2462-2463] ابطال بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 [1400/06/06][140009970905811423] ابطال بخشنامه شماره 210/99/8 مورخ 1399/01/19 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1400/08/18][140009970905812344] ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک، موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند 5 بخشنامه شماره 200/474- 1392/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور

 [1400/05/19][201/13] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی