قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 132
چاپ مطلب

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان­ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی­ربط برای آنها پروانه بهره­برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.(1)

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می­باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می­شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می­شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به مدت سه‌سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

-1 در مناطق کمترتوسعه‌یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

-2 در سایر مناطق:

پنجاه­ درصد (50%) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌درصد (50%) باقی‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می­یابد و بعد از آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، درصورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌ منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به‌استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت) ، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفا به میزان تعیین‌شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به‌ازای هر پنج‌درصد (5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده‌ درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌درصد (50%) اضافه می‌شود.

خ- شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند درصورتی‌که حداقل بیست‌درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می­شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه‌ ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمترتوسعه‌یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌ سال پس از تاریخ لازم‌الاجراشدن این ماده از پرداخت پنجاه‌درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صددرصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه­ های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می­شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌میلیارد (5,000,000,000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره 1- کلیه معافیت­های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می‌شود.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می­شود و به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.


1 . به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیرو ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1/2/1394، این متن، بندها و تبصره­ های آن جایگزین متن قبلی ماده (132) قانون و تبصره­ های آن شد.

" ماده 132- درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه­های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(105) این قانون معاف هستند.

تبصره1- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

تبصره2- معافیتهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به استثنای شهرک­های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای مذکور)نخواهد بود.

تبصره3- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه در صد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.

تبصره 4- ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری و احدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و اعلام می­گردد."

 

 


 [1380/10/26][48476/ت 25726هـ] آئین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی ونوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 وامکان استقاده مجدد از معافیت 132
 [1383/02/02][1907/ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل ونوسازی صنایع کشور ومعافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 [1384/05/10][28609/ت 32863هـ] معافیت واحدهای پژوهشی وفناوری
 [1384/05/11][26925/ت33555هـ] مناطق نمونه گردشگری
 [1394/07/11][89478/ت52319هـ] آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394
 [1394/12/16][165311/ت52642هـ] آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1400/04/28][210/1400/33] ارسال آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش عمق ساخت داخل)

 [1370/10/24][30/5/3593] *نقاط محروم
 [1372/02/25][30/5/658] *فهرست کالاهای واسطه ای و سرمایه ای
 [1372/05/04][30/5/1972] *تعدادی دیگر از کالاهای سرمایه ای
 [1372/06/02][30/5/2388] ارسال لیست تکمیلی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای
 [1372/07/18][30/5/3024] *کالای واسطه - یاتاقان کولر
 [1372/08/26][30/5/3544/43672] *احتساب استرداد مالیاتها با وجود فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای
 [1372/09/10][30/5/3635/46646] *معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی و هنری - صنایع روستایی
 [1373/01/22][30/4/232/515] *موارد اضافه شده به فهرست کالاهای سرمایه ای و واسطه ای
 [1373/06/07][30/5/1978] *کاربراتور اتومبیل جز کالاهای واسطه ای است
 [1373/09/22][30/5/3558/50158] *تاریخ صدور پروانه تاسیس و اصلاحیه قانون
 [1374/02/16][30/5/361] *بخشنامه در خصوص تولید ماشین آلات تعمیر خودرو شامل بالانس چرخ , لاستیک درآور , میزان فرمان , دستگاه شستشو و میزان موتور
 [1374/03/21][30/4/1934/14642] *20% معافیت تبصره ها محدودیت جغرافیایی ندارد
 [1374/04/01][30/4/8595/33964] *تاریخ بهره برداری قبل یا بعد از 7/2/71
 [1374/05/14][30/4/5029/26630] *مصوبه اولویتها تا پایان 72 اعتبار دارد
 [1374/07/19][102/3490/82/2591] *فهرست کالاهای واسطه ای و سرمایه ای
 [1374/10/26][30/4/12153/60464] *تعیین فاصله از مرکز شهرها
 [1374/11/24][30/4/12802/41075] *مرجع ذیصلاح تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی از مراکز شهرها
 [1375/11/20][30/4/10213] *فروش ضایعات تولید و در آمد کارمزدی نیز مشمول معافیت 132 می باشد
 [1376/10/08][30/4/10242/43228] *در مورد معافیت واحدهای تولیدی که از 71/2/7 به بعد پروانه یا کارت شناسایی گرفته اند
 [1377/04/28][30/4/1147] *پروانه بهره برداری موقت و استرداد مالیاتهای اضافی
 [1377/05/07][30/4/4562/22052] *در مورد معافیت موسسات انتشاراتی -مجله و روزنامه
 [1378/09/28][30/4/10221/48462] *شرط استفاده از 50% افزایش معافیت مناطق محروم زمان اخذ مجوزهای مربوط به معافیت میباشد و محرومیت زدایی بعد از آن موجب سلب معافیت نمیگردد
 [1379/07/12][30/4/6409/32952] رویه واحد در امر رسیدگی به پرونده مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی
 [1380/03/07][6947] شهرک صنعتی اشتهارد خارج از 120 کیلومتری تهران می باشد
 [1380/03/16][73/5/4/1854] کارت شناسایی نیز همانند پروانه بهره برداری می باشد
 [1380/04/24][14009] کارت شناسایی نیز در حکم پروانه بهره برداری می باشد
 [1381/04/08][30/5/1400] تصویب نامه هیات محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته …
 [1381/05/01][30/5/2745] در مورد اعتبار فهرست اولویتها برای سال های 79 و80 وتهیه کد ISIC3 وتطبیق آن با ICGS
 [1381/09/09][211/5332/50884] بخشنامه در خصوص زای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای کتمان شده
 [1382/02/23][211/647/7600] ارسال اطلاعات مربوط به مودیان موضوع ماده 95 از طرف ادارات کل طبق جداول پیوست به سازمان امور مالیاتی
 [1382/05/04][211/2800/2911] *تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132
 [1382/06/23][211/2989/33207] در خصوص اصلاح برگ قطعی
 [1382/08/10][211/4611/5148] *قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی…
 [1382/09/17][211/2255/7387] در خصوص پروانه بهره برداری موقت
 [1383/02/08][211/295/1452] تاریخ شروع بهره برداری وفهرست مراکز استانها و شهر های بالای 300هزار نفر جمعیت
 [1383/02/21][211/471/2183] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 [1383/03/20][211/1048/4056] اعطای معافیت مالیاتی به شرکت هایی خصوصی صرف نظر از اینکه بخشی از سهام متعلق به دولت باشد
 [1383/05/13][211/1990/8040] بخشنامه در خصوص اصلاح ماده 3 ائین نامه اجرائی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور
 [1383/08/16][211/3159/13982] اجرای دقیق و کامل حمایت های قانونی مقرر در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی ( تبصره 3 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27
 [1383/09/01][211/3509/14939] اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
 [1383/10/23][211/4213/18492] منتفی نمودن 11 شهر به جز کرج به عنوان بیش از 300000نفر جمعیت
 [1384/04/06][211/3502/5982] ابهام مطروحه در مورد پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1384/05/04][211/1486/8301] *فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سال 84لازم الاجرا می باشد0
 [1384/05/17][211/1438/9204] بخشنامه در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ایجاد و اصلاح و…
 [1384/10/17][211/3867/18309] تصویز تصویب نامه شماره 57089/ت 34178هـ مورخ 1384/9/20 در خصوص کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمترتوسعه یافته
 [1384/10/19][211/3781/18420] تصویر برخی از مواد قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ارتباط با مسایل مالیاتی
 [1384/10/25][211/2467/18707] صدور مجوز تأسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی
 [1385/10/06][211/3321/49633] اصلاح تبصره 2 ماده 132
 [1386/03/05][210/18918] اعلام سه منطقه نمونه گردشگری در استانهای بوشهر و چهارمحال بختیاری و 21 منطقه نمونه گردشگری در استان یزد
 [1386/04/30][210/38934] تعیین شهرستان دامغان به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته
 [1386/09/26][85474] تبصره 2 ماده 132 و ضوابط اجرایی تبصره 4 ماده مذکور
 [1387/04/08][210/31351] اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری
 [1387/05/29][210/50864] احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
 [1387/06/31][63065] مقررات تبصره (1) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1387/07/27][73019] اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرحهای گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی
 [1387/08/01][75452] اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27
 [1387/09/09][90667] ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044هـ مورخ 28/7/87 هیأت محترم وزیران استان خراسان شمالی
 [1387/10/07][101824] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان گیلان
 [1387/10/09][103135] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران
 [1387/10/14][210/104826] اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان
 [1387/10/25][210/109151] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان لرستان
 [1387/11/15][118428] ابـلاغ مـصـوبـه شمـاره 188928/ت41591هـ مـورخ 16/10/87 هیأت محترم وزیران
 [1387/11/19][120072] معافیت مالیاتی تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن
 [1387/12/11][128540] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سیستان وبلوچستان
 [1388/01/17][210/2120] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان یزد
 [1388/02/06][210/11562] مقررات تبصره 1 ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم شهرستان فردوس
 [1388/03/02][210/22780] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان اصفهان
 [1388/03/09][210/25882] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه
 [1388/03/11][210/27551] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان فارس
 [1388/03/23][210/32808] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان آذربایجان غربی
 [1388/04/21][210/50528] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سمنان
 [1388/05/31][210/54829] فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1388/06/11][210/56281] ابلاغ مصوبه شماره 99670/ت43084هـ مورخ 18/5/88 هیأت وزیران
 [1388/07/29][61488] چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران در خصوص تبصره (1) ماده 132 ق.م.م
 [1389/03/11][210/6798] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/88
 [1389/07/11][200/20516] ابـلاغ اصـلاحیه مصـوبه شمـاره128381/ت41044هـ مـورخ 28/7/1387در مـرکـز اسـتـان خـراسـان شـمـالـی بـه مـوجـب مـصــوبـه شـمـاره174728/ت43428 ک مورخ 3/9/88
 [1389/07/17][200/21048] ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 137309/ت41147هـ مورخ 9/8/1387 در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت43662هـ مورخ 21/9/88
 [1389/11/16][200/32459] مقررات تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1389/11/16][200/32409] مقررات تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1390/07/26][200/17689] ابلاغ صورتجلسه مورخه 24/2/1390 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
 [1392/03/22][230/7258/د] در خصوص معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه ازاد از تاریخ مندرج در مجوز
 [1392/06/03][230/14971] ابلاغ رای شماره 928 مورخ 14/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف 3 تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/4/1388 هیات محترم وزیران
 [1392/11/06][200/19520/ص] ابلاغ دادنامه شماره 670 مورخ 1392/09/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره232/1351/81099مورخ1386/09/12
 [1393/08/11][200/93/89] اعمال معافیت تبصره 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 برای صاحبان سفره خانه های سنتی
 [1393/12/06][200/93/135] ابلاغ دادنامه شماره 1343 مورخ 26/8/1393هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 11/2/1390
 [1394/06/14][200/94/65] ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت موضوع تبصره3ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
 [1394/08/05][200/94/79] آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394
 [1394/11/03][200/94/101] دستورالعمل اجرایی بند س ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/11/24][200/94/114] ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"
 [1394/12/27][200/94/126] آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1395/01/22][200/95/04] اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
 [1395/11/04][230/95/79] ابلاغ دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ 03/06/1932 ابلاغ تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 هـ مورخ 29/10/1395 هیأت محترم وزیران
 [1396/03/03][200/96/35] ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 12/8/1395 درخصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
 [1396/04/04][230/96/47] اصلاح آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394
 [1396/04/20][200/96/55] دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
 [1396/06/14][200/96/92] ابلاغ رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 03/05/1396 در خصوص ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391 درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم
 [1396/06/29][230/96/95] اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394
 [1396/08/24][230/96/119] ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 در خصوص بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 200/94/79 مورخ 1394/08/05 راجع به محدوده شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتری تهران و ...
 [1396/10/09][230/96/134] ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
 [1396/12/07][200/96/158] ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 3/10/1396 درخصوص مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394
 [1396/12/12][200/96/161] الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 موضوع تصویب نامه شماره 165311/ت 52642 هـ مورخ 16/12/1394 هیأت محترم وزیران
 [1397/02/26][200/97/26/ص] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288- 1287 مورخ 22 /12 /1396 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391
 [1397/02/26][200/97/24] ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1051 مورخ 19/10/1396 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستور العمل شماره 23720/200/ص مورخ 30/11/1391 راجع به هزینه های برگشتی
 [1397/02/26][200/97/25/ص] ارسال تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 03/11/1396 هیأت محترم وزیران
 [1397/10/02][230/97/134] فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1397/11/10][200/97/150] اصلاح بند (خ) ماده 1 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
 [1398/03/01][200/98/16] ابلاغ تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/02/31 هیأت محترم وزیران درخصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1398/03/27][230/98/25] ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010023 مورخ 1398/02/14 مبنی بر رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
 [1398/04/03][200/98/30] ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
 [1398/06/06][230/98/51] ارسال مصوبه شماره 58144/ت55637 هـ مورخ 1398/05/13 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها
 [1398/09/10][200/98/81] اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1398/10/30][200/98/93] ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1399/01/19][200/99/7] احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399
 [1399/04/10][210/99/34] ابلاغ تصویب نامه های شماره 989/ت55625هـ مورخ 1399/01/09 و شماره 29710/ت55625هـ مورخ 1399/03/25 هیأت محترم وزیران
 [1399/04/21][200/99/43] ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
 [1399/09/09][200/99/64] ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1399/10/17][210/99/71] اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی
 [1399/10/30][200/99/80] فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم
 [1400/03/26][210/1400/23] ارسال دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (2) مصوبه شماره 165304/ت52234هـ مورخ 1393/12/16 هیأت وزیران
 [1400/06/03][210/1400/44] ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 08/04/1400
 [1400/06/31][210/1400/50] ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 31/02/1398 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 01/03/1398
 [1400/10/26][200/12234/ص] ارسال فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1399

 [1368/03/02][7408/ت141] ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"
 [1368/10/11][30/5/3764] *فهرست نقاط محروم کشور
 [1373/01/20][30338/ت 419هـ] مناطق محروم ودور افتاده کشور
 [1373/03/31][4348/ت 100هـ] *فهرست اولویت های ماده 132
 [1374/02/11][1361/ت 11463هـ] *فهرست اولویتهای ماده 132
 [1374/12/28][15259/ت 15877هـ] *اعتبار فهرست اولویتها برای سال 73
 [1375/05/16][5125/ت 15891هـ] سایر فعالیت های صنعتی ومعدنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار دارد
 [1380/07/28][34631/ ت 24059هـ] شرکت صنعتی اشتهارد با همه واحدهای مستقر در خارج از محدوده 120 کیلومتری تهران می باشد
 [1380/10/26][48476/ ت 25726هـ] آیین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 80 و امکان استفاده مجدد از معافیت132
 [1381/03/06][9776/ت 26351هـ] *اضافه نمودن به فهرست نقاط توسعه نیافته
 [1381/04/19][15648/ ت 26763هـ] اعلام اعتبار فهرست اولویتها مصوب 74/2/11 برای سالهای 79و 1380
 [1382/04/31][21372/ ت 28893هـ] فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
 [1383/02/02][1907/ ت 30370هـ] آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
 [1383/07/12][32322/ت31184هـ] *اصلاح ودرجه بندی تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی
 [1383/07/29][39107/ت 29785هـ] وزارت جهاد کشاورزی می تواند مجوز تأسیس وبهره برداری صادر نماید
 [1384/01/14][969/ت32044ک] *در خصوص فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی
 [1384/01/24][3017/ت 32044ک] اصلاح ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون توسعه صنهت ایرانگردی وجهانگردی
 [1384/03/11][15119/ت32028هـ] *افزودن تبصره به آئین نامه تاسیات گردشگری قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیلات نوسازی صنایع کشور
 [1384/03/24][12290/ت 33051هـ] انطباق فهرست مناطق محروم وجنگی با فهرست 83 سازمان مدیریت
 [1384/04/21][20551/ت 33318هـ] اصلاح تصویب نامه 39107
 [1384/05/10][28621/ت 3354هـ] اصلاح آئین نامه اجرایی اصلاح تکمیل تأسیسات گردشگری
 [1384/05/11][26925/ت33555هـ] مناطق نمونه گردشگری
 [1384/09/20][57089/ت 34178هـ] کلیه مناطق استان ایلام مناطق کمتر توسعه یافته است
 [1386/04/10][54072/ت37588هـ] تعیین شهرستان دامغان به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته
 [1386/12/21][207669/ت39246هـ] طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه نیافته استان هرمزگان
 [1387/02/11][18242/ت39608هـ] اعلام استان قم به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
 [1387/02/18][22217/ت39652هـ] اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها ونواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان
 [1387/03/06][33602/ت39849هـ] اعمال مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان وشعاع سی کیلومتری آن
 [1387/06/16][97213/ت40652هـ] اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرحهای گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی
 [1387/06/16][97212/ت40652هـ] اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی وطرحهای گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی
 [1387/07/28][128381/ت41044هـ] ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت41044هـ مورخ 28/7/1387 هیآت محترم وزیران استان خراسان شمالی
 [1387/08/09][137309/ت41147هـ] معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان
 [1387/08/20][146131/ت41247هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان لرستان
 [1387/09/05][157401/ت41325هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان مازندران
 [1387/09/12][162870/ت41371هـ] اعلام مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستانهای استان زنجان
 [1387/10/16][188928/ت41591هـ] واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان
 [1387/11/05][202455/ت41757هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سیستان وبلوچستان
 [1387/12/04][226707/ت41924هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان کرمانشاه
 [1387/12/14][235422/ت42038 هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان یزد
 [1387/12/18][238476/ت433 هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شهرستان فردوس
 [1387/12/27][245143/ت42166هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان آذربایجان غربی
 [1388/01/20][8714/ت42240هـ] فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیدر داخل شهرکها ونواحی صنعتی ومجتمع های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان
 [1388/02/06][23127/ت42396هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان اصفهان
 [1388/02/28][41400/ت42538هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان فارس
 [1388/03/20][61515/ت42676 هـ] مقررات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استان سمنان
 [1388/04/10][76254/ت36095هـ] مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132و 92 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1388/05/18][99670/ت43084هـ] معافیت صنایع جدید الاحداث مستقر در شهرکهای صنعتی
 [1389/10/15][232498/ت45851هـ] اصلاح تصویب نامه شماره 207669/ت 39246هـ مورخ 21/12/1386
 [1389/10/18][233508/ت45852ک] اصلاح تصویب نامه های شماره 22217/ت39652هـ مورخ 18/2/1387، شماره 162870/ت 41371هـ مورخ 12/9/1387، شماره 188928/ت41591هـ مورخ 16/10/1387، شماره 202455/ت41757هـ مورخ 5/11/1387،شماره 245143/ت42166هـ مورخ 27/12/1387، شماره 8714/ت42240هـ مورخ 20/1/1388، شماره 23127/ت42396هـ مورخ 6/2/1388 و شماره 41400/ت42538هـ مورخ 28/12/1388،
 [1394/06/11][75791/51001هـ] ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"
 [1394/07/11][89478/ت52319هـ] آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394
 [1394/08/18][107874/ت52514] ابلاغ تصویب نامه اصلاح "آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها"
 [1394/12/16][165311/ت52642هـ] آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/12/26][165304/ت 52234هـ] اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری و اختراعات موضوع بند (11) تصویبنامه شماره 202956/ت46513هـ مورخ 17 /10 /1391
 [1395/01/29][8241/ت51618هـ] اصلاح جزء ( الف ) بند ( 3 ) تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 1388.4/10 در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی
 [1395/12/24][53384/164480] اصلاح بند (الف) ماده (1) آیین­نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 [1396/03/29][36169/ت 53384هـ] الحاق ماده 5 به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 11/07/ 1394
 [1396/05/07][59007] ابلاغ مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06/05/1397 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام
 [1396/06/11][71090/ت 54600هـ] اصلاح ماده (5) الحاقی به آئین نامه اجرایی بند (د) ماده ( 132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/11/03][139189/ت 53209 هـ] تسری حکم بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/11/21][147979/ت54586 هـ] الحاق ماده 14 به آئین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب­نامه شماره 165311/ت52642 هـ مورخ 16 /12 /1394
 [1398/02/31][24023/ت 56179 هـ] تصویب نامه هیات وزیران درخصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 [1399/01/09][989/ت55625هـ] الحاق یک عبارت به بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
 [1399/03/25][29710/ت55625هـ] در خصوص اصلاح بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
 [1400/04/12][39148/ ت58658هـ] آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

 [1386/09/12][32/1301/81099] ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م
 [1386/09/12][232/422/20543] پروژه استاندارد سازی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و138 ق.م.م.
 [1390/02/11][200/2939/ص] اصلاحیه دستور العمل ساماندهی معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1391/11/30][200/23720] دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1394/11/03][200/94/101پ] دستورالعمل اجرایی «بند س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
 [1396/04/11][64639] نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

 [1375/05/20][76/81] *امکان استفاده از معافیت فقط صدور پروانه بهره برداری می باشد
 [1377/06/21][132] ابطال بخشنامه 30/4/10242/43228-1376/10/08معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی
 [1378/08/09][295] ابطال بخشنامه های دارایی که معافیت مراکز فرهنگی را مشروط به شروع فعالیت از 71/1/1 و 71/2/7 می داند
 [1380/09/04][289] ابطال بند 3 بخشنامه 32952 راجع به معافیت های موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی
 [1388/09/23][668] اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.
 [1391/12/14][928] ابطال شقوق«الف»و«پ»از بند3مصوبه شماره76254/ت36095هـ - 10/4/1388 هیأت وزیران
 [1392/09/25][670] ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیصمالیاتی
 [1393/08/26][1343] رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستورالعمل شماره 2939/200/ص مورخ 11/2/1390
 [1396/05/03][404] ابطال بند 5-1 دستورالعمل 23720/200 مورخ 1391/11/30
 [1396/10/19][1051] ابطال بند 16 دستورالعمل شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391
 [1396/12/22][1287-1288] ابطال اطلاق قید « که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200-30/11/1391 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
 [1399/12/26][2004] ابطال دو عبارت از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت52234هـ-1394/12/16 هیأت وزیران
 [1400/02/28][282 الي 291] ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور
 [1400/06/06][140009970905811425] اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 1699-1399/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 [1369/10/01][30/4/13502] * معافیت ماده 132
 [1371/10/29][30/4/12354] *فعالیتهای معدنی
 [1374/06/07][30/4/43/4315] *مجتمع های تفریحی
 [1377/11/04][30/4/11113] *معافیت واحد های تولیدی که به هر دلیل برای مدتی دچار وقفه گردیده است
 [1381/08/13][201/6838] *درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قید شده در دوران معافیت 132مشمول مالیات می باشد
 [1382/04/24][201/3382] تسری مفاد تبصره ماده 193 نسب به کارگاه ها
 [1384/08/07][201/8613] معافیت موضوع تبصره 7 الحاقی و تبصره 3 اصلاحی ماده 132
 [1390/06/13][201-8993] عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
 [1394/05/17][201/3] چگونگی اعمال معافیت موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دریافت پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تحت مالکیت خود را به صورت اجاره در اختیار غیر قرار می دهند
 [1395/08/12][201/7] نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
 [1396/04/10][201-10] صورتجلسه مورخ 1396/04/10شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1396/10/03][201-36] صورتجلسه مورخ 3/10/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
 [1400/04/08][201/8] نظر شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی،
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی