دستورالعمل: 200/96/517
چاپ مطلب

نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه­های استخراج اطلاعات مالیاتی

 شماره: 517/96/200

تاریخ: 22/07/1396

دستورالعمل

 

517

96

169

م

 

مخاطبین اصلی/ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه­های استخراج اطلاعات مالیاتی

 

پیرو دستورالعمل شماره 537/93/200 مورخ 28/10/1393 موضوع نحوه برخورد و اقدام در خصوص اطلاعیه­های واصله از سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی، علیرغم تأکیدهای مکرر بر اجرای مفاد دستورالعمل صدرالذکر طی بخشنامه­هاودستورالعمل­های متعدد از جمله بخشنامه شماره 26699/230/د مورخ 07/07/1395،شماره 26648/230/د مورخ 06/07/1395،شماره 521/95/230مورخ 24/11/1395 و شماره 12520/230/د مورخ 14/04/1394، بعضا مشاهده می­شود ترتیبات مقرر از سوی ادارات کل امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی نادیده گرفته می­شود، لذا مجددا تأکید می­شود که اطلاعیه­های استخراج­شده از سامانه صدرالذکر بیانگر همه واقعیت­های مرتبط باپرونده مالیاتی مودیان نبوده وصرفا قرینه­ای برای رسیدگی مالیاتی وتشخیص نزدیک به­واقعیت درآمدهای مکتسبه مودی می­باشد. بنابراین مقرر می­دارد ادارات امور مالیاتی رسیدگی­کننده به پرونده­های مالیاتی مودیان و همچنین مراجع حل اختلاف مالیاتی به منظور احتراز از شمولیت در مفاد بند (1) ماده (270) قانون مالیات­های مستقیم، مراتب ذیل را در تعامل با اطلاعات مالیاتی استخراج شده از سامانه ذیربط مدنظر قرار داده و رعایت نمایند:

1- ادارات امور مالیاتی رسیدگی­کننده به پرونده مالیاتی مکلفند در زمان ابلاغ دعوت­نامه موضوع ماده ( 229 ) قانون مالیات­های مستقیم به مودیان ذیربط، نسبت­به ارائه اطلاعات مالیاتی استخراج شده ازسامانه­های مالیاتی از جمله فهرست اطلاعیه­های خرید، فروش، واردات، صادرات و قرارداد حسب مورد به مودیان مالیاتی اقدام نمایند.

2- درهر مرحله از رسیدگی­های مالیاتی که مودیان محترم به اطلاعات استخراج شده ازسامانه­های اطلاعات مالیاتی اعتراض داشته باشند، مسئول مربوط درهمان مرحله مکلف به راهنمایی دقیق مودی بوده ومی­بایست حداکثر همکاری لازم را برای رفع مغایرت با افراد ذینفع به عمل آورد و در صورت لزوم کسب اطلاعات تکمیلی و اخذ مدارک و مستندات لازم از اشخاص ثالث، نسبت به انجام مکاتبات با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و از احاله کردن موضوع رفع مغایرت به مودیان مالیاتی اجتناب نماید.

3- کلیه مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور می­بایست بر اساس ادله، مستندات و مدارک مثبته ارائه شده و یا به­دست آمده با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام مقتضی به منظور احراز درآمد واقعی مودیان را به عمل آورند و نسبت به اعتراض ایشان در خصوص اطلاعات بهره­برداری شده پیگیر و پاسخ­گو باشند.

4- در موارد ارجاع پرونده های مالیاتی به هیات موضوع بند 3 ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم به­دلیل عدم ثبت اطلاعیه­های واصله، در اجرای ماده (17) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون       مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، هیأت مذکور با توجه به دفاعیات و دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و نظر به درجه اهمیت ایرادات وارده توسط اداره امور مالیاتی، چنانچه ایرادات مطروحه به طور کلی خللی به دفاتر وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نماید. بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین در آمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می­باشد رای مقتضی مبنی برقبولی دفاتر بنابر اختیار این ماده صادر نمایند.

بدیهی است در این­صورت منوط نمودن موضوع به اصلاح اطلاعات در سامانه جایز نمی­باشد.

5- صرف عدم اصلاح سیستمی اطلاعیه­ها و یا عدم هم­خوانی تاریخی اطلاعیه­های واصله با مدارک ارائه شده از طرف مودیان مالیاتی، دلیل عدم ثبت نمی­باشد بنابراین ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که در این گونه موارد ضمن بررسی موضوع در صورت احراز عدم ثبت اطلاعیه ها برابر مقررات اقدام شود.

6- روسای امور مالیاتی در اجرای ماده (238) ق م.م موظفند بر اساس واقعیت و مستندات موجود نسبت به اعتراض مودی در خصوص اشتباه بودن اطلاعات منتسب به وی، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت احراز صحت ادعای مودی اقدام به تعدیل یا رفع تعرض از برگ تشخیص مالیات نمایند و همچنین موظفند با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (157) ق.م.م، به صورت مکتوب مراتب درخواست اصلاح اطلاعات طرف دوم در سامانه اطلاعات مالیاتی را به اداره کل امور مالیاتی مودی طرف اول ( ارسال کننده اطلاعات ) ارسال نمایند.

بدیهی است در صورتی­که با تعدیل یا رفع تعرض از مودی امکان مطالبه مالیات از مودی اصلی بعلت مرور زمان مالیاتی فراهم نباشد، روسای امور مالیاتی می­بایست بدون انجام تعدیل یا رفع تعرض، پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا با رعایت تبصره ماده 157 قانون رای مقتضی صادر گردد.

7-  پس از اعتراض مودی با ادعای عدم تعلق اطلاعیه به وی، در صورت ارجاع پرونده مالیاتی به هیات­های حل اختلاف مالیاتی، هیأت مزبور در صورت احراز صحت اعتراض مودی بر اساس واقعیت امر و فارغ از اطلاعات مندرج در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی با استناد به تبصره ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم، اقدام مقتضی را معمول نماید.

بدیهی است حذف یا ویرایش رکوردهای اطلاعاتی موجود درسامانه فهرست معاملات درخصوص مواردی که مشمول اجرای تبصره ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم می­باشند صرفا بر اساس آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی امکان­پذیر خواهد بود و صدور آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی نباید منوط به تغییر اطلاعات در سامانه باشد.

همچنین وفق تبصره ماده 157 قانون در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله­ای که باشد کان لم یکن تلقی می­گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک­سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

8- در مواردی که مراجع رسیدگی کننده به پرونده مودیان معترض، به منظور احراز واقعیت و تکمیل مستندات از ادارات کل امور مالیاتی مودی طرف اول ( ارسال کننده اطلاعات ) استعلام به عمل می آورند، ادارات کل مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به ارسال پاسخ جامع و کامل اقدام نموده و از ارائه پاسخ های مبهم و بدون اظهار نظر صریح خودداری نمایند.

9- چنانچه براساس نتایج حاصل از فرآیند دادرسی مالیاتی ( موضوع مواد 238، 244، 247، 257 و 216 قانون مالیات­های مستقیم ) لزوم اعمال ویرایش و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه احراز شود، اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است نسخه­ای از مستندات صادره از طرف مراجع مذکور را به­صورت مکتوب از طریق اداره کل امور مالیاتی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی­ربط در اداره کل مودی طرف اول به منظور ویرایش اطلاعات و بایگانی در سوابق ارسال نماید. / 35-14-1/169

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: از زمان ابلاغ

مدت اجرا:نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

 


مواد قانونی وابسته
 

ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می...
 
ماده 169 مکرر - به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و ...

تاریخ سند: 1396/07/22
شماره سند: 200/96/517
کد سند: م/169/1396/517
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر دستورالعمل ها
 اطلاعیه در مورد اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیتهای متسقیم
 دستورالعمل اجرایی صندوق مکانیزه فروش
 استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) وشماره اقتصادی (TIN)
 الزام استفاده از شماره کلاسه پرونده(TFN) در دبیرخانه های امور مالیاتی
 اجرای سیستم مالیات بر درآمد حقوق
 دستـورالعـمل اعـاده گـواهیـنامه های ثبت نام پرونده های اشخاص حقوقی منحله
 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 درج کد ملی، کد پستی و شماره اقتصادی در قبوض پرداخت مالیات
 تشکیل پرونده برای صاحبان مشاغل
 تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) موضوع ماده 169 مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ 1391/07/30
 ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون نظام صنفی
 اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80
 تعیین حد نصاب مبلغ معاملات کوچک سال 1392 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان مردادماه سالجاری
 مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391(بهار،تابستان،پائیز،زمستان)و سه فصل اول سال1392
 اصلاح و حذف قسمتی از ردیفهای دستورالعمل
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی