بخشنامه: 230/5939/11590
چاپ مطلب

درخواست مفاصا حساب مفید به ارائه هیچ گونه استعلامی نمی باشد

 

شماره:11590/5939/230
تاریخ:19/11/1382
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
 
 به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی، از تهیه وتسلیم مفاصا حساب مالیاتی مقرردر تبصره ماده 28 وماده 235 قانون مزبور به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خودرا پرداخت نموده ومتقاضی مفاصا حساب مالیاتی می شوند، خودداری نموده وتسلیم مفاصاحساب مزبور را منوط به ارائه استعلام از مراجع خاصی از جمله مراجع موضوع ماده 186و 187 ق.م.م می نمایند در حالی که تهیه وصدور مفاصاحساب موضوع تبصره ماده 28 وماده 235 مقید به ارائه هیچ گونه استعلامی نمی باشد، لذا به منظور اجرای صحیح قانون متذکر می شود:
کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در خصوص مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خودرا پرداخت نموده و در قبال آن تقاضای مفاصاحساب می نمایند نسبت به تهیه وتسلیم مفاصاحساب ودر مهلت معین شده در تبصره ماده 28 ویاماده 235 (حسب مورد) طبق فرم نمونه پیوست اقدام نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهد نمود.
 
 
عیسی شهسوارخجسته
 
 
 
جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                          شماره:
  
                                                                                                       ماده 235                                                                     
وزارت اموراقتصادی ودارایی            گواهی مفاصا حساب موضوع ــــــــــــــــــــــــــــ اصلاحیه                  تاریخ:
                                                                                                   تبصره ماده 28
 
 سازمان امورمالیاتی کشور            قانون مالیاتهای مستقیم مصوب(27/11/1380)                                   شماره پرونده:
 
 
اداره کل امورمالیاتی                                           اداره امورمالیاتی                                 واحدمالیاتی
نشانی:                                                                                                                         تلفن
 
          
   خانم
 ــــــــ                                                                           شماره ملی
   آقای
 ـــــــ                                                             شماره شناسائی
 شرکت 
                          
 
عطف به تقاضای وارده به شماره                             مورخ                         بدینوسیله گواهی می‌شود:
 
 
                                                                                             (به عدد)
بدهی ‌های مالیاتی قطعی شده مربوط به عملکرد سال/ سالهای.......................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                            (به حروف)
 
 
مربوط به منبع مالیاتی                                                    واقع در
 
 
                واریز به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور
از طریق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وصول شده وتا تاریخ تنظیم این گواهی فاقد
                                            ابطال تمبر
 
بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشید.
 
صدور این گواهی مانع از وصول مالیاتهای متعلق به درآمد یا دارائی سال / سالهای مذکور که طبق مقررات درمهلت قانونی
 
مطالبه می‌شوند، نخواهدبود.
 
این گواهی به منظور اطلاع مودی از وضعیت مالیاتی خود در منبع فوق‌الذکر صادر شده است.
 
                                                                      
کارشناس ارشد‌مالیاتی                                                                رئیس گروه مالیاتی
 
نام ونام خانوادگی                                                                         نام ونام خانوادگی
 
مهر وامضاء                                                                                   مهر وامضاء
     
 
 
 
 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 235ـ ادارة امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که‌ بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج‌ روز از تاری...
  ماده 187- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد...
 
ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارا...
 
ماده 28- حذف شد. (1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394...

تاریخ سند: 1382/11/19
شماره سند: 230/5939/11590
وضعیت سند: -
امضا کننده: رییس سازمان امور مالیاتی (عیسی شهسوار خجسته)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر بخشنامه ها
 بانک ها قبل از اخذ گواهی ماده 35حق پرداخت به وراث را ندارند
 درخواست مفاصا حساب مفید به ارائه هیچ گونه استعلامی نمی باشد
 آئین نامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی وحقوقی توسط بانکهای دولتی
 نحوه اجرای بند 3 بخشنامه شماره 4109 /200 مورخ 11/3/1392
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی